Otvorene o troske | Fakty o sanácii haldy trosky v Istebnom. Pravdivé a neskreslené informácie pre verejnosť.

Zástupcovia ZMODO na návšteve v OFZ

Inšpekcia starostov v OFZ Istebné

Dňa 25. septembra 2015 navštívili zástupcovia Združenia miest a obcí Dolnej Oravy ktoré združuje Dolný Kubín a 23 obcí Dolnej Oravy, areál spoločnosti OFZ, a.s. v Širokej.

V sprievode špecialistov OFZ si prezreli separačnú linku v skúšobnej prevádzke a informovali sa o podrobnostiach plánovaného zámeru na sanáciu a biologickú rekultiváciu tejto environmentálnej záťaže. Zo stretnutia odchádzali s odpoveďami na všetky svoje otázky a cennou skúsenosťou, ktorá im umožnila  proces sanácie spoznať z prvej ruky a na vlastné oči.

Potom, čo sa Združenie miest a obcí Dolnej Oravy (ZMODO) na svojom zasadnutí 17. septembra 2015 v obci Bziny opätovne venovalo problematike sanácie a biologickej rekultivácie haldy trosky po výrobe ferozliatin v Istebnom, dohodli sa zástupcovia ZMODO s vedením OFZ, a.s. Istebné na prehliadke priestorov separačnej linky, ktorá je momentálne v skúšobnej prevádzke. Exkurzia sa začala v skorých ranných hodinách bezpečnostným školením, po ktorom sa už starostovia Ján Beňuš (Bziny), Ján Kamas (Dlhá nad Oravou), Lýdia Fačková (Istebné), Rajmund Bradík (Jasenová), Zdenko Kubáň (Malatiná), Peter Hrivnák (Oravská Poruba), Jozef Záhora (Oravský Podzámok), Milada Antalová (Párnica), Rastislav Suroviak (Pribiš), Metod Sojčák (Pucov) a Milan Pavlovčík (Žaškov) v sprievode zástupcov OFZ Branislava Klocoka, Jozefa Lorinca a Ľuboša Schwarzbachera  vybrali na prehliadku samotnej separačnej linky.

Aktuálne v areáli v Širokej  funguje v skúšobnej prevádzke separačná linka v jednom kontajneri, pričom v plnej prevádzke by takýchto kontajnerov malo byť viac. Zástupcovia ZMODO dostali príležitosť na vlastné oči vidieť proces separácie 3. generácie na báze elektronických senzorov a vzduchových dýz. „Ďakujeme vedeniu OFZ, a.s. za možnosť presvedčiť sa na vlastné oči, ako linka funguje. Záujem starostov o túto exkurziu potvrdzuje, že halda trosky v Istebnom témou je a preto vítame akúkoľvek možnosť sa o projekte dozvedieť viac informácií z prvej ruky“, povedal po prehliadke linky Ján Kamas, predseda ZMODO a starosta Dlhej nad Oravou.

Starostovia ZMODO na prehliadke OFZ, a.s.

Starostovia ZMODO na prehliadke OFZ, a.s.

Starostovia sa zaujímali predovšetkým o témy, z ktorých majú obyvatelia ich obcí najväčší strach – teda o hlučnosť, prašnosť a možný únik škodlivých látok do ovzdušia a spodnej vody v prípade schválenia zámeru na sanáciu trosky. „Odpovede na tieto otázky sú mimoriadne dôležité aj pre nás, preto sme ich položili špecialistom a nechali vypracovať odborné štúdie“, povedal výkonný riaditeľ OFZ Branislav Klocok. Z nich podľa Klocokových slov vyplýva, že projekt sanácie – tak ako je navrhnutý – nepredstavuje riziko pre obyvateľov dotknutých obcí ani životné prostredie. V porovnaní s nulovým variantom, (teda situáciou, keby sa halda trosku ponechala nedotknutá) vykazujú niektoré ukazovatele markantné zlepšenie. Napríklad kontaminácia podzemných vôd, ktorá je pri nulovom variante hodnotená indexom -3 (minimum), sa po realizácii zámeru zlepší na index +3 (maximum). Rovnako je na tom kontaminácia pôdy, podobne kontaminácia horninového prostredia (-3/+1) a vplyv na územný systém ekologickej stability (-2/+3). Celkovo je nulový variant hodnotený v predloženom zámere indexom -16 a realizácia navrhnutého systému sanácie indexom +11.

„Od samého začiatku hovoríme, že tu nie je čo skrývať. Presadzujeme politiku otvorených dverí, čo sa potvrdilo nielen na tomto stretnutí so starostami, ale aj tým, že priebežne zverejňujeme všetky informácie na portáli otvoreneotroske.sk a vyzývame aktivistov na otvorenú diskusiu. Zatiaľ bez odozvy“, povedal hovorca projektu Ľuboš Schwarzbacher.

Viacerí zo zástupcov ZMODO v minulosti pracovali aj ako zamestnanci hutníckeho závodu, a tak po inšpekcii separačnej linky prejavili záujem aj o prehliadku samotného závodu v Širokej. Aj tejto požiadavke vyšlo vedenie OFZ v ústrety a starostovia sa preto mohli následne pozrieť aj do priestorov fabriky.